Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de hierna omschreven betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven:

- Lots of Bracelets: de gebruiker van deze algemene voorwaarden

- Klant: de wederpartij van Lots of Bracelets

- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Lots of Bracelets en de Klant tot stand komt

- Producten: alle zaken, documentatie daaronder begrepen, die het onderwerp zijn van een overeenkomst

- Order: iedere opdracht van de Klant om een Product te leveren

1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat door of namens Lots of Bracelets wordt gedaan, elke met Lots of Bracelets gesloten overeenkomst, elke door Lots of Bracelets aan de klant verrichte levering en elke door of namens Lots of Bracelets verrichte handeling, tenzij in het aanbod, de overeenkomst op bij de levering uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

1.3    Alhoewel Lots of Bracelets ernaar streeft haar uitingen correct te laten zijn, is Lots of Bracelets niet aansprakelijk voor fouten en/of de gevolgen daarvan.

Artikel 2: Aanbod en prijs

2.1    De op de website van Lots of Bracelets of anderszins door Lots of Bracelets weergegeven Producten en de daarbij vermelde prijzen, binden Lots of Bracelets niet en zijn geen aanbod in de zin van de wet, maar slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

2.2   Lots of Bracelets ernaar streeft om de Producten zo duidelijk en waarheidsgetrouw te beschrijven en/of af te beelden. De Producten hebben alleen die eigenschappen die uitdrukkelijk worden vermeld. Alle opgaven en beschrijvingen van Lots of Bracelets van haar producten en de daarmee samenhangende getallen, maten, gewichten, kleuren, tekeningen en/of afbeeldingen zijn slechts indicatief en Lots of Bracelets staat er niet voor in dat de Producten niet afwijken van de op de website of anderszins weergegeven producten.

2.3    Alle prijzen van de Producten zijn uitgedrukt in Euro's en inclusief omzetbelasting, maar exclusief de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en alle overige heffingen of belastingen die opgelegd of geheven worden in verband met enige door Lots of Bracelets in het kader van de uitvoering van een overeenkomst te verrichten prestatie.

2.4    Alhoewel Lots of Bracelets ernaar streeft om fouten bij het weergeven van de prijzen van haar Producten op de website te voorkomen, kan een Klant nimmer een gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de op de website vermeldde prijzen ontlenen.

2.5    Elke verandering in de omstandigheden die invloed heeft op de door Lots of Bracelets gehanteerde prijzen voor haar Producten , waaronder inkoopprijzen, valatuschommelingen, invoerrechten, uitvoerrechten, andere belastingen of heffingen, vrachttarieven en verzendkosten, geeft Lots of Bracelets de bevoegdheid om haar prijzen aan deze verandering in de omstandigheden aan te passen. De Klant heeft het recht om bij een wijziging van de prijs van een Product een terzake dit Product gesloten overeenkomst te ontbinden indien de prijswijziging zich voordoet binnen drie maanden na de Order van de Klant en het bestelde Product nog niet aan de klant is geleverd.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1    Een Overeenkomst komt pas tot stand indien een Klant via de website of anderszins bij Lots of Bracelets een Order plaatst en Lots of Bracelets deze order schriftelijk, waaronder begrepen per email, aanvaardt. De aanvaarding geeft de inhoud van de Overeenkomst voor partijen bindend weer.

Artikel 4: Betaling

4.1    De door Lots of Bracelets aan de Klant verzonden schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 3.1 geldt als factuur. De prijzen van de Producten, de verzendkosten en de BTW worden apart vermeld.

4.2    De consument kan op twee manieren betalen:

  1. De consument kan het totaalbedrag vooraf overmaken op het bankrekeningnummer van Lots of Bracelets, onder vermelding van het ordernummer dat de consument ontvangt in de bevestigingsmail die Lots of Bracelets de consument stuurt. De consument dient het bedrag binnen 7 werkdagen vanaf het moment van bestelling te voldoen, gebeurt die niet dan vervalt de bestelling.
    2. De consument kan online betalen door middel van IDeal. Zie voor meer informatie ook http://www.ideal.nl

4.3  Indien de consument niet (tijdig) betaalt, heeft Lots of Bracelets het recht de overeenkomst met de consument te ontbinden en geen verdere overeenkomsten met de consument aan te gaan.
Daarnaast kunnen eventuele onkosten en/of schade, voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door de consument, op de consument worden verhaald.

Artikel 5: De levering

5.1    Lots of Bracelets doet haar uiterste best om de Overeenkomst zo spoedig mogelijk na te komen en in het kader daarvan de Producten zo spoedig mogelijk aan de Klant te leveren. Indien Lots of Bracelets een termijn voor levering heeft opgegeven is deze slechts een indicatie en bindt de genoemde termijn Lots of Bracelets niet. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, zal Lots of Bracelets de Klant hiervan in kennis stellen. Indien Lots of Bracelets de Producten niet binnen een termijn van dertig dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant heeft geleverd, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6 van deze voorwaarden is dan van overeenkomstige toepassing.

5.2    Lots of Bracelets draagt het risico van beschadiging en verlies van de Producten tijdens de verzending naar de Klant. Nadat de Producten door de Klant in ontvangst zijn genomen gaat het risico over op de Klant.

Artikel 6: Retourneren van Producten

6.1    De Klant heeft het recht om gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de Producten de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Klant dient alsdan de Producten in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt op kosten van de Klant aan Lots of Bracelets terug te zenden en daarbij aan te geven op welke wijze Lots of Bracelets de koopprijs van de producten aan de Klant dient terug te betalen. Na ontvangst van de door de Klant teruggestuurde producten zal Lots of Bracelets beoordelen of de Producten in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt aan Lots of Bracelets zijn teruggezonden. Indien dat het geval is zal Lots of Bracelets de koopprijs van de Producten binnen 14 dagen aan de Klant terugbetalen.

Artikel 7: Garantie

7.1    Lots of Bracelets garandeert gedurende een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden, dat zij de eigenschappen bezitten die in de overeenkomst zijn vermeld en dat zijn de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik van de producten nodig zijn en waarvan de Klant de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

7.2    Indien de producent van een Product fabrieksgarantie verstrekt die afwijkt van de in artikel 7.1 genoemde termijn, geldt die afwijkende termijn, met dien verstande dat de termijn nimmer korter is dan de in artikel 7.1 genoemde termijn.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1    Lots of Bracelets is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van een Product, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Lots of Bracelets. Lots of Bracelets is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant of enige derde lijdt als gevolg van het feit dat een door Lots of Bracelets geleverd Product niet gebruikt kan worden, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Lots of Bracelets

Artikel 9: Privacy

9.1    Door het aangaan van een Overeenkomst worden gegevens aangaande de Klant door Lots of Bracelets opgeslagen. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal Lots of Bracelets aan de Klant opgave doen van de door Lots of Bracelets opgeslagen gegevens. De gegevens aangaande de Klant zullen door Lots of Bracelets nimmer aan enige derden worden verstrekt, tenzij Lots of Bracelets op grond van de wet tot verstrekking verplicht is of Lots of Braceletsde Overeenkomst medt de Klant niet kan uitvoeren zonder verstrekking van de gegevens.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1  Op alle met Lots of Bracelets gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2  Voor zover het Nederlands recht niet dwingend anders bepaalt, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Middelburg.